Algemene Voorwaarden Vol Compassie Leven en Werken

September 2022

Artikel 1. Partijen en begrippen

 1. Klant: De persoon of personen aan wie Vol Compassie Leven en Werken haar diensten verleent.
 2. Opdrachtnemer: Vol Compassie Leven en Werken, is gevestigd te Ermelo, Hamburgerweg 33, 3851 EG Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 65707958. Vol Compassie Leven en Werken levert diensten op het gebied van individuele- en groepscoaching en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (on-line) trainingen, workshops, (meerdaagse) evenementen, berichten zoals bijvoorbeeld vlogs, blogs, podcasts etc. via social media en haar website(s).
 3. Opdrachtgever: De persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Vol Compassie Leven en Werken heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te bepalen voor de geleverde dienstverlening van Vol Compassie Leven en Werken. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant ( zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
 4. Derden: Vol Compassie Leven en Werken kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Vol Compassie Leven en Werken kan naar eigen behoefte de omvang en samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit noodzakelijk acht.
 5. Opdrachtsom: Het totaalbedrag van de opdracht, zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan in een programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Vol Compassie Leven en Werken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Vol Compassie Leven en Werken voor de uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
 3. Vol Compassie Leven en Werken behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Vol Compassie Leven en Werken.
 4. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zo veel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Aanbiedingen en verlenen van de opdracht

 1. Alle aanbiedingen van Vol Compassie Leven en Werken hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Vol Compassie Leven en Werken is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Vol Compassie Leven en Werken zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding.
 2. Offertes van Vol Compassie Leven en Werken zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Vol Compassie Leven en Werken verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, dan behoudt Vol Compassie Leven en Werken zich het recht voor om de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.
 3. Een opdracht wordt door de opdrachtgever verleend door:
 • het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Vol Compassie Leven en Werken.
 • per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte, geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.
 • het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Vol Compassie Leven en Werken.
 1. Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte, ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen, zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Vol Compassie Leven en Werken genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging, zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Vol Compassie Leven en Werken overeengekomen dienstverlening.
 2. Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Vol Compassie Leven en Werken niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is, zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.
 3. Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Vol Compassie Leven en Werken de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen, zullen zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van de opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

Artikel 4. Duur een afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een  inschatting van de duur van de opdracht en het aantal te houden sessies en/of bijeenkomsten gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, kan de klant geen aanspraak meer maken op (nog) niet opgenomen onderdelen van de opdracht, zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
 2. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft Vol Compassie Leven en Werken toch recht op betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden, vindt er geen restitutie plaats.
 3. Vol Compassie Leven en Werken mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die niet aan Vol Compassie Leven en Werken toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Vol Compassie Leven en Werken verwacht kan worden. Vol Compassie Leven en Werken behoudt in dat geval minimaal aanspraak op de betaling van de door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.
 4. Vol Compassie Leven en Werken behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Vol Compassie Leven en Werken van de volledige opdrachtsom.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever en opdrachtnemer

 1. De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Vol Compassie Leven en Werken overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is de opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met Vol Compassie Leven en Werken overeengekomen.
 2. Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan de opengevallen plaats, na vooraf overleg en met toestemming van Vol Compassie Leven en Werken, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is, dan wordt de opdrachtgever toch de volledige som in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Vol Compassie Leven en Werken nodig heeft om een opdracht volgens afspraak uit te kunnen voeren. Als Vol Compassie Leven en Werken daarom vraagt, vertrekt de opdrachtgever aan Vol Compassie Leven en Werken op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte.
 4. Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vol Compassie Leven en Werken.
 5. Vol Compassie Leven en Werken zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Vol Compassie Leven en Werken heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting. Wat betekent dat Vol Compassie Leven en Werken niet garant staat voor het welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

Artikel 7. Tarieven, kosten en prijzen

 1. In de offerte van Vol Compassie Leven en Werken staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Vol Compassie Leven en Werken voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 2. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

 1. Als een individuele activiteit, zoals coachingsgesprekken of individuele MBSR training, om redenen die niet aan Vol Compassie Leven en Werken toe te rekenen zijn, door de opdrachtgever en/of klant niet worden afgenomen op de overeengekomen datum/tijdstip, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van het contact worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van het contact is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd of wordt de sessie in mindering gebracht van het sessietegoed.
 • Het annuleren van een afspraak kan telefonisch (06-24504558). Bij geen gehoor kan de afspraak per sms, Whatsapp of per email (marian@volcompassie) worden geannuleerd.
 1. Bij annulering van deelneming aan een groepsactiviteit van 2 of meer deelnemers, gelden de volgende voorwaarden:
 • Tot 2 maanden voor aanvang is de deelnemer 10% van de kosten van de activiteit verschuldigd;
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang is de deelnemer 25% van de kosten van de activiteit verschuldigd;
 • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de activiteit verschuldigd;
 • Bij annulering korter dat 14 dagen voor aanvang van de activiteit of bij afzien van deelname na aanvang van de activiteit, is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd.
 • Annuleren kan door te mailen naar marian@volcompassie.nl .

Artikel 9. Facturering en Betalingsvoorwaarden

 1. De kosten voor geleverde diensten worden door Vol Compassie Leven en Werken door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Vol Compassie Leven en Werken vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
 3. Na deze vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Vol Compassie Leven en Werken over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige in gebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Vol Compassie Leven en Werken worden opgeschort zonder dat Vol Compassie Leven en Werken als gevolg daarvan ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Vol Compassie Leven en Werken in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
 4. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot betaling van de deelfactuur, dan is Vol Compassie Leven en Werken gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 5. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Vol Compassie Leven en Werken. Als deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Vol Compassie Leven en Werken gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.
 6. Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting aan Vol Compassie Leven en Werken voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier dan ook tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Vol Compassie Leven en Werken, dan is Vol Compassie Leven en Werken gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 7. De opdrachtgever en/of klant draagt zelf zorg voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Vol Compassie Leven en Werken en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Vol Compassie Leven en Werken geleverde dienstverlening.
 2. Vol Compassie Leven en Werken is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Vol Compassie Leven en Werken rust slechts een inspanningsverplichting. (Zie ook artikel 6).

Artikel 11. Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Op alle door Vol Compassie Leven en Werken ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Vol Compassie Leven en Werken verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
 2. Alles wat door Vol Compassie Leven en Werken is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Vol Compassie Leven en Werken. Dat geldt ook voor de door Vol Compassie Leven en Werken uit te brengen rapportages, verslagen of feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht om deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vol Compassie Leven en Werken.

Artikel 12. Algemene Verordening Gegevensbescherming & geheimhouding

 1. Vol Compassie Leven en Werken is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden. Vol Compassie Leven en Werken houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 13. Bijzondere bepalingen

 1. Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.